تکســــــوار جــاده بــــی انتهــــــای عشــــــق

 

 

 

 

Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

 

 

بعضي اوقات آدم تو زندگي به نقطه اي ميرسه كه

 

اصلا انتظارش رو نداره  با چنان مسائلي برخورد ميكنه

 

كــه حتي توي خوابش هم نميديد هميشه تو گذشته

 

بـــــه كسايي كه اين شرايط رو داشتن فكر ميكردم

 

تعجب ميكردم Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsكه چرا توي بعضي شرايط كه

 

بايد شاد بــــاشن چشمـاشون پـر ميشه كـه قطرهها ي

 

اشك ازشـون سرازير ميشه واسه خـودم سـؤال بـود مگـه

 

 اين طــوري هـم ميشـــه . Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

همه حقايق براي اينكه پذيرفته شوند از سه مرحله

 

ميگذرند :

 

ابتدا مورد تمسخر واقع مي شوند

 

سپس با خشونت مورد مخالفت قرار ميگيرند

 

سرانجام به عنوانه امر بديهي پذيرفته ميشوند

 

 

 Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

 Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

حالا ميفهمم دليل اشكهاي يواشكي و پنهوني و اون

 

چهرهاي افسرده چيه .كسي كه توي زندگيش هميشه

 

آرامش داشته باشه و زندگي آرومي داشته باشي چنان

 

شرايطي واسش پيش مياد كه طوفاني عظيم ميشه

 

طوفاني كه دودمانه آدم رو به آتيش ميكشه و

 

ميرسونه به زيره صفر

 

 

 

 

نتيجه ي يه تصميم كور كورانه همينه هميشه با

 

خودم زمزه ميكنم و به خودم نهيب ميزنم و ميگم :

 

 Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

گاهي اوقات اونقدر فرياد هست كه سكوت تنها

 

جوابيست به تمام سؤالاي ذهنت !

 

نپرس چرا خودت رو ملامت نكن ديگران رو نيز همچنين

 

فقط سكوت كن ...

 

و...

 

خاموش و آهسته عبور كن وديگه پشته سرت رو

 

نگاه نكن Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

خستگيهاي دلت رو چونان كوله بار همراهت با خودت

 

ببر واونا رو به هيچ كس نده

 

پيش هيچكس آه نكش كه زه آه جان سوزه تو دل

 

ديگيري هم بسوزه Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

فقط برو آرام باش وخاموش ساكت و استوار

 

خودت رو به دست تقدير بسپار بدون تاكنون نيز گوي

 

چوگان تقدير آن بزرگ ازلي بودی

 

پس باز هم سكوت كن وبر گذشته اشك مريز

 

دست قدر تو رو به جايي ميرسونه كه قدر تو رو

 

ميدونن Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

به آن بزرگ ازلي بهترين گمانها رو داشته باش ...

 

خستگيهات رو پيش خودت نگهدار كه چراغ راهه تو

 

همينه وباز هم برو ...

 

ساكت واستوار Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

 

 

ولي بعضي اوقات كم ميارم احساس ميكنم

 

شونه هام نميتونه زيره باره اين همه فشار دووم

 

بياره وقتي به خودم ميام ميبينم زره زره دارم آب

 

ميشم و چيزي ازم نمي مونه

 

   ولي حقم از زندگي اين نبود

 

 

 

Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

 Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

 

خدايم آه اي خدايم صدايت ميزنم بشنو صدايم

 

شكنجه گاهه اين دنيا جايش

 

به جرم زندگي اين شد سزايم آي اي خدايم بشنو صدايم

 

مرابگذار با اين ماجرايم نميپرسم چرا اين شد سزايم

 

آه اي خدايم بشنو صدايـــم

 

+نوشته شده در شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥ساعت٢:٤٧ ‎ب.ظتوسط شراره | نظرات ()