تکســــــوار جــاده بــــی انتهــــــای عشــــــق

     

       ســلام بهــونـه ي قشنگم بـراي زنــدگي آره بــازم منـم همـــون

 

                                ديـــونــه ي هميشــــگي

 

       آره بـازم  اومدم بـــازم بــرگشتـم .بــرگشتـم با انبـوهي مشكلات  

 

      بـــرگشتـم بــا كــلي تجربــه ولي بـه چـه قيمتــي نــدونسته وارده

 

     بــازيه روزگارشــدم نخواستــه مجبــوري ادامـه دادم وحالا بـايـــــــد 

 

     پـــس بــدم معلــوم نيست چقدرطــول بكشــه تــا تمـــوم بشــــه

                  

 

                                دل شکسته  

                 به که گویم غم این غصه ی ویرانی خویش

                  غم شبهــای سکوت و دل بـــارانی خویش 

                  گلـــه از هیچ نــــدارم نکنـــم شکـــوه از او 

                که شدم بنده ی پا بسته و سودایی خویش 

                 بــــه کــدامین گنــه این گونــه مجازات شدم 

                همه دم نــــالم و ســوزم زپشیمــانی خویش 

                من ازاین پس شده ام راوی وگویم همه شب 

                 غــزل چشم تـــو و قصــه ی نــادانی خــویش 

 

                   

 

      ازمـاسـت كـه بـر مـاسـت ولي چــون بـــه تــرديـد عـادت کرديـم

 

      وقــرارگـرفتــــن بـر سـر چنــد راهيهــا ديگــه برامـون تلخ نيست ،

 

     اينــــه کــه قـاطعيــت در بيــان احسـاس رو ازيـاد بــرديــم حـرمـت 

 

    شکستن دلهـاي پـاک روهم ازبيـن بـرديم سخت بدست ميــاريـم و

 

     راحـت مي شکنيـم راحت کــه شکستيــم ، راحتــر عــذرخـواهـي

 

    مي کنــيـــم ايــن رســم روزگـــار نـــيـــســت ، بلکــه رسم مـاست 

 

                  

                      روزگار بهم ياد داد كه

 

     اگر کـسي رو دوســت داريـم و بهــش علاقمنـديم بخاطرغرور بيجا

 

     وبـي دلــيــلمـون اون عـلاقـه رو ازش پــنــهــان نــكنــيــم و اگــــر

 

     اشتيـاقي بــه فضـايي يـا تعلـق خــاطـري بـه هـواي کسي نـداريم

 

     بــدون پــرده حــــــرف دلمــون رو بــزنيــم و گـنــاه رو بــه گــــردن 

 

      شــرايط ديــگه اي نـندازيـم که در خيلي موارد ديگران درهمــــــون 

 

       شـرايط به نتـايج دلخـواه خــودشـون ميــرسـند و سعـادت رو بـــا

     

                       تمــــام وجـــود حـــس مــي کنـــنــــد

 

 

 

                                        

 

     بـــا سکــوتی تلــخ وبغضــی گلو گیـرهنگـامـی کــه امـواج اشک

 

     سرتـا پــاي وجــودم رو گرفتــه بــرگشتــم برگشتـم بگـم كــه چه 

 

     كـردم و چــه مي كـنــم و چـه خواهـم كــرد ولي مگـه راهي هــم 

 

     مونـــــد تبـــاه كـــردم اولـــه جوونــي هيــچ وقت بـــاورم نميشــد

 

 

                     بــه ايـــن روز بيـــوفتـــم كـــه چـــه كـــــردم

 

 

 

                     روزگار بی مروت

                                        لحظه ای

                                              شـــادم نـــکرد

                                                         درقــفـــس

                                                              جــان دادم و

                                              صیـــاد آزادم نکـــرد

                                       آرزوی مــــرگ

                             کـــردم مـــرگ

             هــم یــــادم نـــکــــرد

                           

 

  

      دلم برای گذشته هایم تنگ شده چه بنویسم

                             

                                                    غروب را

                                        دوست دارم

                          چون همانند

                       غم است

               غم را

                        دوست دارم

                                 چون همیشه

                                             با من است

 

+نوشته شده در دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥ساعت۱٢:٢۱ ‎ب.ظتوسط شراره | نظرات ()